201230#sockerbruket33 #stoneware #glaze

201230#sockerbruket33 #stoneware #glaze