210214Glasyrdag i verkstan

210214Glasyrdag i verkstan